کوثری فر, معصومه, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی