قلی پور, منوچهر, دانشگاه شاهرود, ایران، جمهوری اسلامی