نصیری محلاتی, مهدی, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی