یارنیا, مهرداد, دانشگاه آزاد اسلامي تبریز, ایران، جمهوری اسلامی