یارنیا, مهرداد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, ایران، جمهوری اسلامی