موسوی شلمانی, میر احمد, سازمان انرژی اتمی, ایران، جمهوری اسلامی