آقابابادستجردی, مینا, دانشگاه شاهد, ایران، جمهوری اسلامی