کریمی آرپناهی, نصرت اله, دانشگاه بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی