مهدی نژاد, نفیسه, دانشگاه زابل, ایران، جمهوری اسلامی