کمایستانی, نفیسه, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی