پیرسته انوشه, هادی, مرکز ملی تحقیقات شوری, ایران، جمهوری اسلامی