کریم زاده سورشجانی, هدایت الله, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی