پیردشتی, همت اله, علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران، جمهوری اسلامی