یاری, پروانه, دانشگاه بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی