مهربان جوبنی, پویان, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران، جمهوری اسلامی