خاوازی, کاظم, موسسه تحقيقات خاك و آب, ایران، جمهوری اسلامی