پوستینی, کاظم, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی