خوشبخت, کورس, دانشگاه شهید بهشتی, ایران، جمهوری اسلامی