احمدوند, گودرز, دانشگاه بوعلی سینا همدان, ایران، جمهوری اسلامی