احمدوند, گودرز, دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران، جمهوری اسلامی