مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik)
( یاسر علی زاده ; روح الله مرادی ; احمد نظامی ; حمیدرضا عشقی زاده )
3 چکیده   PDF
جلد 14 شماره 2 سال 1395 بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب
( سیاوش حشمتی ; مجید امینی دهقی ; علیرضا رضا زاده ; کیوان فتحی امیرخیز )
1 چکیده   PDF
جلد 15 شماره 4 سال 1396 تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) در واکنش به تنش خشکی
( نوید رضایی نیا ; محمود رمرودی ; محمد گلوی ; محمد فروزنده )
1 چکیده   PDF
جلد 16 شماره 1 سال 1397 مطالعه تغذیه برگی کلات آهن به فرم‌های نانو و معمول بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط تنش خشکی
( عباس نصیری دهسرخی ; احمد قنبری ; ویدا ورناصری قندعلی )
1 چکیده   PDF
جلد 18 شماره 2 سال 1399 اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و اسیدسالیسیلیک بر تعدیل اثرات مخرب تنش کمبود آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 (Zea mays L.)
( فائزه شرقی ; ابراهیم خلیل وند بهروزیار )
1 چکیده   PDF