مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان
( سمیه حاجی نیا ; گودرز احمدوند ; علی اشرف مهرابی )
1 چکیده   PDF
جلد 16 شماره 4 سال 1397 اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند
( سمانه لاله ; مجید جامی الاحمدی ; سهیل پارسا )
1 چکیده   PDF