پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 1 شماره 1 سال 1382 تعیین ضرایب حساسیت گندم زمستانه به تنش رطوبتی در مراحل مختف رشد در شرایط آب و هوایی مشهد آبخضر آبخضر , قهرمان قهرمان چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا ایزدی دربندی ایزدی دربندی , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 اثر رژیم رطوبتی در اوایل فصل بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم ورامین کاخکی کاخکی , کافی کافی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم خزاعی خزاعی , کافی کافی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری مشعوف مشعوف , اسماعیلی آزاد گله اسماعیلی آزاد گله , بابائیان جلو دار بابائیان جلو دار , کافی کافی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز نبی زاده مرو دست نبی زاده مرو دست , کافی کافی , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان وصال وصال , باقری باقری , نظامی نظامی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری صابری صابری , راشد محصل راشد محصل , کافی کافی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان زینلی زینلی , اکرم قادری اکرم قادری , سلطانی سلطانی , کشیری کشیری چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج یادگاری یادگاری , اکبری اکبری , دانشیان دانشیان چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای صالحیان صالحیان , قنبری قنبری , رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی , مجیدی مجیدی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری رضوانی مقدم رضوانی مقدم , نباتی نباتی , نوروززاده نوروززاده , محمدآبادی محمدآبادی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 مطالعه اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ) Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا L.) Glycine max) سمائی سمائی , زند زند , دانشیان دانشیان چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم صالحی صالحی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز علیزاده علیزاده , طاووسی طاووسی , اینانلو اینانلو , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae غزائیان غزائیان , علیخانی علیخانی , لکزیان لکزیان , حق نیا حق نیا چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد قاسمی پیر بلوطی قاسمی پیر بلوطی , اله دادی اله دادی , اکبری اکبری , گل پرور گل پرور چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی کوچکی کوچکی , تبریزی تبریزی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , اصغری پور اصغری پور , خداشناس خداشناس چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 تاثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره کوچکی ` کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , عزیزی عزیزی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) موسوی موسوی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رحیمیان رحیمیان , قنبری قنبری , بنایان بنایان , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد اشرافی اشرافی , بنایان اول بنایان اول , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 بررسی دانش کشاورزی زیره‏کاران شهرستان سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن‏ تبرائی تبرائی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم تبریزی تبریزی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 بررسی ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده جامی الاحمدی جامی الاحمدی , کافی کافی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) زند زند , کوچکی کوچکی , رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی , دیهیم فرد دیهیم فرد , صوفی زاده صوفی زاده , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.) زند زند , موسوی موسوی , بیکی بیکی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 دورة بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد عباسپور عباسپور , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن کامکار کامکار , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , نجفی نجفی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان رشته‌های کشاورزی در ایران از اصول کشاورزی پایدار کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 اثر سطوح خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام دیم و آبی نخود در مشهد گلدانی گلدانی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . ) ولی الله پور ولی الله پور , راشد محصل راشد محصل , قنبری قنبری چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm بهدانی بهدانی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) پهلوانی پهلوانی , آل ابراهیم آل ابراهیم , راشد محصل راشد محصل , میقانی میقانی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه توکلی کاخکی توکلی کاخکی , بهشتی بهشتی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم‌های مختلف آبیاری خزاعی خزاعی , محمدآبادی محمدآبادی , برزوئی برزوئی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه راستگو راستگو , قنبری قنبری , بنایان اول بنایان اول , رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری رضوانی مقدم رضوانی مقدم , نوروزپور نوروزپور , نباتی نباتی , محمدآبادی محمدآبادی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس کافی کافی , نظامی نظامی , حسینی حسینی , معصومی معصومی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر کلپوره ((Teucrium polium کوچکی کوچکی , عزیزی عزیزی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) . گنجعلی گنجعلی , کافی کافی , باقری باقری , شهریاری شهریاری چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) ملتی ملتی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان مهدوی دامغانی مهدوی دامغانی , کوچکی کوچکی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما از کاشت‌های پاییزه و بهاره: 1– خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی نظامی نظامی , باقری باقری چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1384 اثر پذیری خصوصیات ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما ازکشت‌های پاییزه و بهاره‌: 2 – اجزای عملکرد و عملکرد نظامی نظامی , باقری باقری چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان احمدی احمدی , رستمی رستمی , شاکرمی شاکرمی , فیضیان فیضیان چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 تأثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای هرز سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول اقبالی اقبالی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 بررسی تأثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول اقبالی اقبالی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 بررسی واکنش جوانه‌زنی بذر زنیان،‌ رازیانه و شوید به پتانسیل‌های اسمزی و ماتریک ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000 در دماهای مختلف برومند زاده برومند زاده , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی , کافی کافی , مجیدی هروان مجیدی هروان , نورمحمدی نورمحمدی , درویش درویش , قاضی زاده قاضی زاده چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای جوادی جوادی , راشد محصل راشد محصل , زمانی زمانی , آذری نصرآّباد آذری نصرآّباد , موسوی موسوی چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) خندان خندان , آستارائی آستارائی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , فتوت فتوت چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 بررسی اثر دفعات آبیاری و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز قنبری قنبری , احمدیان احمدیان , گلوی گلوی چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما قنبری قنبری , رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کافی کافی , راستگو راستگو چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه معصومی معصومی , کافی کافی , نظامی نظامی , حسینی حسینی چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 اثرتغییراقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1384 اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانهNigella sativa) ) نوروزپور نوروزپور , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت‌هایی از اولین همایش ملی حبوبات باقری باقری , نظامی نظامی , پرسا پرسا چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) حسینی حسینی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)). حسینی حسینی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی ژنوتیپ‌های‌ عدس (Lens culinaris Medik.) حسینی حسینی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت شفیق شفیق , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز عباسی علی کمر عباسی علی کمر , حجازی حجازی , اکبری اکبری , کافی کافی , زند زند چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت کازرونی منفرد کازرونی منفرد , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , تبریزی تبریزی , عزیزی عزیزی , جهان جهان چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , عزیزی عزیزی چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 ارزیابی پاسخ ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) به تاریخ کاشت موسوی موسوی , پزشکپور پزشکپور چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing) ناظری ناظری , احمدی احمدی , تابعی تابعی , کوهستانی کوهستانی چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1385 آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار , لکزیان لکزیان , حق نیا حق نیا , سرچشمه پور سرچشمه پور چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم احمدی احمدی , آستارائی آستارائی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کشاورز کشاورز چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز احمدیان احمدیان , قنبری قنبری , گلوی گلوی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) اصغری پور اصغری پور , راشد محصل راشد محصل , رفیعی رفیعی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج اویسی اویسی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , رستمی رستمی , باغستانی باغستانی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) برخی برخی , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , حسینی حسینی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای جوادی جوادی , راشد محصل راشد محصل , زمانی زمانی , آذری نصرآباد آذری نصرآباد , موسوی موسوی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی گلرنگ در اصفهان سعیدی سعیدی , شهسواری شهسواری چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف علیمرادی علیمرادی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی کازرونی منفرد کازرونی منفرد , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , اقبالی اقبالی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی کمیلی کمیلی , راشد محصل راشد محصل , قدسی قدسی , زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 بررسی تاثیر دوره انتظار ، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه و اندام هوایی زعفران (Crocus sativus L.) کوچکی کوچکی , گنجعلی گنجعلی , عباسی عباسی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های هندوانه بومی ایران کیانی کیانی , جهانبین جهانبین چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی لله گانی لله گانی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) مکاریان مکاریان , راشد محصل راشد محصل , بنایان اول بنایان اول , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر آرایش کاشت بر تولید محصول نخود فرنگی (Pissum sativum L.) در شرایط دیم استان لرستان موسوی موسوی , پزشکپور پزشکپور چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza نجفی نجفی , کوچکی کوچکی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , راستگو راستگو چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر احترامیان احترامیان , بحرانی بحرانی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت آرمین آرمین , نور محمدی نور محمدی , زند زند , باغستانی باغستانی , درویش درویش چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی اسكندری اسكندری , آستارایی آستارایی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف اصغری‌پور اصغری‌پور , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه اكرمیان اكرمیان , حسینی حسینی , كازرونی منفرد كازرونی منفرد , رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1 چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس پهلوانی پهلوانی , محمدحسن محمدحسن , میقانی میقانی , باغستانی باغستانی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , آل ابراهیم آل ابراهیم چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک جهان جهان , كوچكی كوچكی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و حسینی حسینی , كوچكی كوچكی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، خزاعی خزاعی , ثابت تیموری ثابت تیموری , نجفی نجفی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و زند زند , نظام‌آبادی نظام‌آبادی , پورآذر پورآذر , باقرانی ترشیز باقرانی ترشیز , ‌باغستانی ‌باغستانی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 مقایسه آزمون‌های تراوش پتاسیم و هدایت الکتریکی صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی چکیده
1 الی 100(از مجموع 949 مورد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>