پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 5 شماره 1 سال 1386 ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) عزیزی عزیزی , نظامی نظامی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , خزاعی خزاعی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن کافی کافی , رستمی رستمی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران كوچكی كوچكی , نصیری نصیری , كمالی كمالی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های گنجعلی گنجعلی , پرسا پرسا , حجّت حجّت چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی , برومند رضازاده برومند رضازاده , تبریزی تبریزی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از نظامی نظامی , برزویی برزویی , جهانی جهانی , عزیزی عزیزی , شریف شریف چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد وفابخش وفابخش , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای یدوی یدوی , زند زند , قلاوند قلاوند , آقا‌علیخانی آقا‌علیخانی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی آل ابراهیم آل ابراهیم , راشد محصل راشد محصل , میقانی میقانی , باغستانی باغستانی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , پهلوانی پهلوانی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی محلوجی محلوجی , شهابی شهابی , اسدی اسدی , جعفری جعفری چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی امامی امامی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , قدرت نما قدرت نما , حافظیان حافظیان چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp آینه بند آینه بند , آقاسی زاده آقاسی زاده , مسکر باشی مسکر باشی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در پارسا پارسا , كوچكی كوچكی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , قائمی قائمی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز پورطوسی پورطوسی , راشد محصل راشد محصل , پارسا پارسا , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , محمدوند محمدوند چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی تبریزی تبریزی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم تدین تدین , امام امام چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench جوادی جوادی , راشد محصل راشد محصل , آذری نصرآباد آذری نصرآباد چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک جهان جهان , كوچكی كوچكی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , دهقانی پور دهقانی پور چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی سلطانی سلطانی , رحیم زاده خوئی رحیم زاده خوئی , کوچکی کوچکی , جوانشیر جوانشیر , سلطانی سلطانی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) صفاهانی صفاهانی , کامکار کامکار , زند زند , باقرانی باقرانی , باقری باقری چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار(Cale`ndula officinalis L. ) عامری عامری , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه فاضلی كاخكی فاضلی كاخكی , صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی , زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی , عزت احمدی عزت احمدی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در9 منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی کامکار کامکار , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش غرقابی گنجعلی گنجعلی , پالتا پالتا , ترنر ترنر چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان ابوالحسنی زراعتكار ابوالحسنی زراعتكار , لکزیان لکزیان , حق نیا حق نیا , آستارائی آستارائی , سرچشمه پور سرچشمه پور چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز اندرزیان اندرزیان , بخشنده بخشنده , بنایان اول بنایان اول , امام امام چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل بهرامی بهرامی , بی همتا بی همتا , سالاری سالاری , سلوکی سلوکی , یوسفی یوسفی , وهابی وهابی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت پورطوسی پورطوسی , راشد محصل راشد محصل , پارسا پارسا , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , محمدوند محمدوند چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران تکاسی تکاسی , راشد محصل راشد محصل , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , آقاجانزاده آقاجانزاده , کازرونی منفرد کازرونی منفرد چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری تدین تدین , رئیسی رئیسی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L.) ) جوادی جوادی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده جهانی جهانی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) حسینی حسینی , ملافیلابی ملافیلابی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی خزاعی خزاعی , پارسا پارسا , حسین پناهی حسین پناهی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت علوفه‌ای در استان مرکزی ساجدی ساجدی , اردکانی اردکانی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک قربانی قربانی , کوچکی کوچکی , اسدی اسدی , جهان جهان چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) ( قول لر عطا قول لر عطا , رئیسی رئیسی , نادیان نادیان چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) کوچکی کوچکی , تبریزی تبریزی , قربانی قربانی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزیش غلظت CO2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی تاثیر شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری روی بنیه بذور حاصل از آنها مجیدی هروان مجیدی هروان , یدلرلو یدلرلو چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus) موسوی سروینه باغی موسوی سروینه باغی , بهشتی بهشتی , جعفریانی جعفریانی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان ناصری پور یزدی ناصری پور یزدی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , قربانی قربانی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه نجیب نیا نجیب نیا , نظامی نظامی , باقری باقری , پرسا پرسا چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.) وفابخش وفابخش , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی تاثیر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک چند رقم گندم متحمل به شوری یدلرلو یدلرلو , مجیدی هروان مجیدی هروان چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری‌های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایة برتر بر گیاه ذرت شیرین عرب عرب , اکبری اکبری , علیخانی علیخانی , ارزانش ارزانش , دادی دادی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا اقبالی اقبالی , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کازرونی منفرد کازرونی منفرد چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌ باقری باقری , بابائیان جلودار بابائیان جلودار , حسن نتاج حسن نتاج چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت بهدانی بهدانی , جامی الاحمدی جامی الاحمدی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ پورطوسی پورطوسی , راشد محصل راشد محصل , ایزدی دربندی ایزدی دربندی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار (Calendula officinalis) ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی , موسوی موسوی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان کوچکی کوچکی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , لکزیان لکزیان , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) خرم دل خرم دل , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , قربانی قربانی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) خطیب خطیب , راشد محصل راشد محصل , گنجعلی گنجعلی , لاهوتی لاهوتی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک رضوانی مقدم رضوانی مقدم , برومند رضا زاده برومند رضا زاده , محمد آبادی محمد آبادی , شریف شریف چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم 3279 ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور رضوانی مقدم رضوانی مقدم , صادقی ثمرجان صادقی ثمرجان چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی صفری صفری , هنرنژاد هنرنژاد , اصفهانی اصفهانی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور ضیائی ضیائی , کافی کافی , خزاعی خزاعی , شباهنگ شباهنگ , سلیمانی سلیمانی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه عزیزی عزیزی , نظامی نظامی , خزاعی خزاعی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات قرخلو قرخلو , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , زند زند , قنبری قنبری , دپرادو دپرادو چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) کامل منش کامل منش , دری دری , قاسمی قاسمی , بی همتا بی همتا , درویش درویش چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد کمندی کمندی , نظامی نظامی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris) کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , سیاهمرگویی سیاهمرگویی , قرخلو قرخلو , راستگو راستگو , قائمی قائمی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , عزیزی عزیزی , خزاعی خزاعی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های 3F گندم دوروم گل آبادی گل آبادی , ارزانی ارزانی , میر محمدی میبدی میر محمدی میبدی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت محمدوند محمدوند , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , پورطوسی پورطوسی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت محمودی محمودی , کوچکی کوچکی , نظامی نظامی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 استفاده از روش تلفیقی خاکورزی و سمپاشی نواری در مدیریت علفهای هرز برای کاهش مصرف علف‌کش در زراعت چغندرقند (Beta vulgaris) ملکی ملکی , زند زند , میرهادی میرهادی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) معصمی معصمی , کافی کافی , خزاعی خزاعی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.Moench) با استفاده از سطح برگ نسبی موسوی سروینه باغی موسوی سروینه باغی , بهشتی بهشتی چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1387 ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی نوروز زاده نوروز زاده , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی , عباس پور عباس پور چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند صحابی صحابی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای صفری صفری , آقاعلیخانی آقاعلیخانی , مدرس ثانوی مدرس ثانوی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) نظامی نظامی , عزیزی عزیزی , سیاهمرگویی سیاهمرگویی , محمد آبادی محمد آبادی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز زند زند , باغستانی باغستانی , پوربیگی پوربیگی , صوفی زاده صوفی زاده , بنا کاشانی بنا کاشانی , دستاران دستاران , خیامی خیامی , لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا مندنی مندنی , احمد وند احمد وند , گلزردی گلزردی , سرابی سرابی , نیرومند نیرومند چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) کافی کافی , رحیمی رحیمی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم خداشناس خداشناس , کوچکی کوچکی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , صادقی صادقی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 تأثیر نیتروژن و کلرمکوات کلرید برعملکرد دانه، زیست توده و کارآیی مصرف آب در چهار رقم گندم دیم میران زاده میران زاده , امام امام چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم باقری باقری , راشد محصل راشد محصل , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 تابعیت روند رشد ارقام عدس (Lens culinaris Med.) از تاریخ کاشت و تداخل علف‌های‌هرز در استان لرستان موسوی موسوی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی احمدیان احمدیان , قنبری قنبری , سیاه سر سیاه سر , حیدری حیدری , رمرودی رمرودی , موسوی نیک موسوی نیک چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف , کازرونی منفرد کازرونی منفرد , تکاسی تکاسی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد سیاح فر سیاح فر , مویدی مویدی , موسوی موسوی , زید علی زید علی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر مومنی مومنی , مساواتی مساواتی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 تأثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان موسویان موسویان , لرزاده لرزاده , ابراهیم پور ابراهیم پور , چعب چعب چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 بررسی تجمع و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه ای(Sorghum bicolor L. Moench) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شرایط مزرعه ای بهشتی بهشتی , بهبودی فر بهبودی فر چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1389 اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) جهان جهان , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , سالاری سالاری , قربانی قربانی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه فیضی اصل فیضی اصل , جعفرزاده جعفرزاده , عبدالرحمنی عبدالرحمنی , موسوی موسوی , کریمی کریمی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , خزاعی خزاعی , قربانی قربانی , آستارایی آستارایی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس نامجویان نامجویان , رضایی رضایی , معینی‎زاده معینی‎زاده چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز رستم رستم , نبوی کلات نبوی کلات , صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز جعفری جعفری , اردكانی اردكانی , اردكانی اردكانی , دری دری , دری دری , قنبری قنبری , قنبری قنبری , نبی ایلكایی نبی ایلكایی , ایلكایی ایلكایی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) موسی زاده موسی زاده , برادران برادران , ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 پاسخ تاج‌پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) به روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن موسوی موسوی , فیضیان فیضیان , احمدی احمدی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 اثرات تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium subterraneum L.) قادری فر قادری فر , گالشی گالشی , احمدی احمدی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز کافی کافی , خزاعی خزاعی , صبوری راد صبوری راد چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 ارزیابی اثر تداخلی جو ناخواسته روی شاخص‌های رشد چند رقم گندم رامیار رامیار , جم نژاد جم نژاد چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت محمدی آریا محمدی آریا , لكزیان لكزیان , حق نیا حق نیا چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو قاسمی عمران قاسمی عمران , باقری باقری چکیده
101 الی 200(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>