پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 8، شماره 1 سال 1389 اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم رحیمی زاده رحیمی زاده , كاشانی كاشانی , زراع فیض آبادی زراع فیض آبادی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج رحیمی رحیمی , ربیعی ربیعی , رمضانی رمضانی , موافق موافق چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز قربانی قربانی , کوچکی کوچکی , حسینی حسینی , جهانی جهانی , اسدی اسدی , عاقل عاقل , محمدآبادی محمدآبادی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی قائمی قائمی , ثنایی نژاد ثنایی نژاد , آستارایی آستارایی , میرحسینی میرحسینی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی نظامی نظامی , خمدی خمدی , خواجه حسینی خواجه حسینی , باقری باقری چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند ولایتی ولایتی , زمانی زمانی , جامی الاحمدی جامی الاحمدی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی , پارسا پارسا , گنجعلی گنجعلی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و لوبیا چیتی بهشتی بهشتی , سلطانی سلطانی , صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی چکیده
جلد 8، شماره 1 سال 1389 چکیده های انگلیسی چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل Pdf می توانید مشاهده فرمایید چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان عزت احمدی عزت احمدی , نورمحمدی نورمحمدی , قدسی قدسی , کافی کافی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 تنوع ژنتیکی صفات در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک پولاد ساز پولاد ساز , سعیدی سعیدی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه فلاحی فلاحی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و مقدار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در شرایط دیم فولادی وندا فولادی وندا , آینه بند آینه بند , نارکی نارکی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد بحرینی بحرینی , قائمی قائمی , ناظری ناظری , طاهری طاهری چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد موسوی موسوی , سوری سوری , زیدعلی زیدعلی , آزادبخت آزادبخت , غیاثوند غیاثوند چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو بهزاد بهزاد , بهزاد بهزاد , شهیدی نوقانی شهیدی نوقانی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی بیژن زاده بیژن زاده , شکوفا شکوفا , امام امام چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی ایزدخواه ایزدخواه , تاجبخش تاجبخش , حسن زاده حسن زاده چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم توکلی کاخکی توکلی کاخکی , بهشتی بهشتی , کاظمی کاظمی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum miliaceum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در کشت مخلوط توسلی توسلی , قنبری قنبری , احمدی احمدی , حیدری حیدری چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان میرطاهری میرطاهری , سیادت سیادت , نجفی نجفی , فتحی فتحی , عالمی سعید عالمی سعید چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند بهدانی بهدانی , جامی الاحمدی جامی الاحمدی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. ) کوچکی کوچکی , علیزاده علیزاده , گنجعلی گنجعلی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 اثر خاک‌ورزی، مدیریت پسمان‌ گندم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت عبدالهی عبدالهی , غدیری غدیری , بحرانی بحرانی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine max)بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز الهی فرد الهی فرد , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 بهینه سازی عوامل مؤثر در انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی جدی جدی , داورانی علیانی داورانی علیانی , فارسی فارسی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل Pdf می توانید مشاهده فرمایید چکیده های انگلیسی چکیده های انگلیسی چکیده
جلد 8، شماره 2 سال 1389 اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره موسوی فر موسوی فر , بهدانی بهدانی , جامی الاحمدی جامی الاحمدی , حسینی بجد حسینی بجد چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید جوادی جوادی , صابری صابری , آذری نصرآبادی آذری نصرآبادی , خسروی خسروی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی پورامیر پورامیر , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی , قربانی قربانی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 بررسی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل خشکیدر ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دوروم محمدی محمدی , دریایی دریایی , رجبی رجبی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد نظامی نظامی , صداقت‌خواهی صداقت‌خواهی , پرسا پرسا , پارسا پارسا , باقری باقری چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز عسگرپور عسگرپور , قربانی قربانی , کوچکی کوچکی , محمد آبادی محمد آبادی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان قهقائی قهقائی , گلوی گلوی , رمرودی رمرودی , باقری باقری چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی اردکانی اردکانی , عباس زاده عباس زاده , شریفی‌عاشورآبادی شریفی‌عاشورآبادی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی جامی معینی جامی معینی , مدرس ثانوی مدرس ثانوی , کشاورز کشاورز , سروش‌زاده سروش‌زاده , گنجعلی گنجعلی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 تأثیر افزایش تراکم گیاهی بر عملکرد ساقه و ذخیره ساکارز در ساقه دو رقم سورگوم شیرین سلیمانی سلیمانی , المدرس المدرس , نارنجانی نارنجانی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف , نظامی نظامی , کمندی کمندی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) و بهاره (چمران و پیشتاز) سبزواری سبزواری , خزاعی خزاعی , کافی کافی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه رحیمی رحیمی , کافی کافی , نظامی نظامی , خزاعی خزاعی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) مرادی مرادی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 مطالعه تأثیر ترکیب های مختلف سوبسترا بر فرآیند میوه دهی قارچ شی تاکه(اولین گزارش تولید در ایران) رازقی یدک رازقی یدک , عزیزی عزیزی , فارسی فارسی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران کوچکی کوچکی , کمالی کمالی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه ملتی ملتی , پارسا پارسا , للـه‌گانی للـه‌گانی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17) میرآخوری میرآخوری , پاک نژاد پاک نژاد , مرادی مرادی , اردکانی اردکانی , ناظری ناظری , پور جهرمی پور جهرمی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 ارزیابی وراثت پذیری و روابط صفات فیزیولوژیک و کیفیت دانه بین لاین های دابل هاپلوئید ولاین های پیشرفته اصلاحی معادل در تریتیکاله ایرانی ایرانی , ارزانی ارزانی , رضایی رضایی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز راشد محصل راشد محصل , سراجچی سراجچی , افشاری افشاری , احیایی احیایی چکیده
جلد 8، شماره 3 سال 1389 خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگومدانه ای در شرایط تنش رطوبتی بهشتی بهشتی , بارویی بارویی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی , خزاعی خزاعی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , آستارایی آستارایی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی پورامیر پورامیر , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی , قربانی قربانی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) خرم دل خرم دل , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , قربانی قربانی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) اکبر نژاد اکبر نژاد , آستارایی آستارایی , فتوت فتوت , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) سهیلی سهیلی , نظامی نظامی , خزاعی خزاعی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت ساجدی ساجدی , اردکانی اردکانی , ساجدی ساجدی , بهرامی بهرامی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 بررسی اثر نوع و روش کاربرد زیرشکن در دو سال متوالی بر آب مصرفی و افزایش کمی و کیفی محصول پنبه رقم ساحل نوروزیه نوروزیه , رضایی رضایی , قربانی نصر آباد قربانی نصر آباد چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 بررسی ممانعت از نیتریفیکاسیون توسط ترشحات ریشه ای و موادگیاهی گراس Brachiaria humidicola سوری سوری , عرب عرب , نیومن نیومن چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. ) حسین پناهی حسین پناهی , حسینی حسینی , پورامیر پورامیر , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 اثر شوری بر جوانه‌زنی سه گونه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاسنی (Cichorium intybus L.) و کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 تأثیر نیتروژن و تراکم کاشت روی برخی ویژگی های رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (L. Mentha piperita) ایزدی ایزدی , احمد وند احمد وند , اثنی عشری اثنی عشری , پیری پیری چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف اثرات تنش خشکی در مرحلۀ جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ ذرت (Zea mays L.) علی علی , اسلامی اسلامی , بهدانی بهدانی , جامی الاحمدی جامی الاحمدی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 تأثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید بهار نحوی نیا نحوی نیا , بابازاده بابازاده , صبوری صبوری چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظتآهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا مظاهری نیا مظاهری نیا , آستارایی آستارایی , فتوت فتوت , منشی منشی چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 بررسی تحمل به خشکی در 16 ژنوتیپ گلرنگ Carthamus tinctorius L)) عظیم زاده عظیم زاده چکیده
جلد 8 شماره 5 سال 1389 اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) سرابی سرابی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , نظامی نظامی , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی , جهان جهان چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در شش رقم گلرنگ نظامی نظامی , ناقدی نیا ناقدی نیا چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تأثیرعصاره آبی حاصل از اندام‌های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن‌ها مرادی مرادی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , علیزاده علیزاده , قربانی قربانی چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های GIS و ArcView (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) کوچکی کوچکی , شباهنگ شباهنگ , خرم دل خرم دل , عظیمی عظیمی , عاقل عاقل چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط حسن زاده اول حسن زاده اول , کوچکی کوچکی , خزاعی خزاعی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 تأثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه خالص رو خالص رو , آقاعلیخانی آقاعلیخانی , مدرس ثانوی مدرس ثانوی چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea) علی علی , اسلامی اسلامی , بهدانی بهدانی , جامی الاحمدی جامی الاحمدی چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی مدحج مدحج , لک لک , نادری نادری , امام امام , نور محمدی نور محمدی چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم محمدی ثانی محمدی ثانی , آستارایی آستارایی , فتوت فتوت , لکزیان لکزیان چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران امیر مرادی امیر مرادی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , عبداللهیـان نوقـابی عبداللهیـان نوقـابی چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 تأثیر کاربرد نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica napus L.) در شرایط شور بای بوردی بای بوردی , طباطبایی طباطبایی , احمد اف احمد اف چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه در نیشابور جعفرنژاد جعفرنژاد , شریف الحسینی شریف الحسینی چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک ایزدی ایزدی , راشد محصل راشد محصل , زند زند چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت بنایان بنایان , رحمتی رحمتی , غنی غنی , قویدل قویدل چکیده
جلد 8 شماره 6 سال 1389 روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات زراعی نماینده نماینده , کامل منش کامل منش , قاسمی قاسمی چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی شاخص‌های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم‌های متفاوت کلزا و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) زینب عنافجه , خلیل عالمی‌سعید , قدرت اله فتحی , محمد حسین قرینه , عبدالنور چعب چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی احسان اله زیدعلی , رضا قربانی , علیرضا كوچكی , نادر آزادبخت , وحید جهانبخش چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 تأثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) سمانه لاله , مجید جامی الاحمدی , زهرا شریفی , سید وحید اسلامی چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 طراحی زراعی – اقتصادی الگوی کشت شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان با تأکید بر منابع آب آزاده مادح خاکسار , امیر آینه بند چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 اثرات دگر آسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمز رقیه جعفر پور , مهدی تاج بخش , علیرضا عیوضی چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد احسان عیشی رضایی , پرویز رضوانی مقدم , حمید رضا خزاعی , علی اصغر محمد آبادی چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز سمیه تكاسی , محمدحسن راشد محصل , محمد بنایان چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارایی , رضا خراسانی , حجت امامی چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر برهمند چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی هادی پیرسته انوشه , یحیی امام , محمد جمال سحرخیز چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) محمد گلباشی , محسن ابراهیمی , سعید خاوری خراسانی , محمدحسین صبور چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی اختلاط پذیری علف‌کش‌ های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره‌کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم وحید سرابی , سید کریم موسوی , محمدحسن راشد محصل چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی تأثیر تنش شوری بر رشد رویشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت مالون دی آلدهید برگ ارقام کلزا روزبه فرهودی چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی تكتم چمنی اصغری , سهراب محمودی , محمدحسن راشد محصل , غلامرضا زمانی چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1390 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 ( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای امید یونسی , فرزاد شریف زاده , علی احمدی چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار محمدرضا لبافی , فریبا میقانی , اسداله حجازی , حمیده خلج , محمدعلی باغستانی , علی مهرآفرین چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز فرناز کردبچه , حمید رحیمیان مشهدی , محسن بهشتیان مسگران چکیده
201 الی 300(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>