پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 9 شماره 2، سال 1390 تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند حسن براتی محمودی , مجید جامی الاحمدی , محمدحسن راشد محصل , سهراب محمودی , نرگس شیخ زاده محمد آبادی چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ محمود قربانزاده نقاب , سید حسن مرعشی , فرج الله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور اعظم برزوئی , محمد کافی , حمید رضا خزاعی , علی خراسانی , عباس مجد آبادی چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) یاسر علی زاده , روح الله مرادی , احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 کارآیی زراعی نیتروژن در تناوب‌های زراعی دو گانه گندم تحت تاثیر کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علی كاشانی چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی شهرام ریاحی نیا , حمید رضا خزاعی , خورشید رزمجو چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن هنگامه عطاردی , حمید ایران نژاد , امیر حسین شیرانی‌راد , رضا امیری , غلامعباس اكبری چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 تعیین صفات موثر بر عملکرد دانه کلزا تحت شرایط دیم معتدل سرد حسین حاتم زاده چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 بررسی رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی در ژنوتیپ‌های گندم(Triticum aestivum and T. durum) و تریتیکاله (Triticale hexaploid Lart.) در شرایط محیطی اهواز عادل مدحج چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند بی بی الهه موسوی فر , محمد علی بهدانی , مجید جامی الاحمدی , سید علی موسوی فر چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 مدلسازی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب، مکان دشت مشهد محمد رحیمی , منوچهر فرج زاده , غلامعلی کمالی چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 اثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه‌ی آنها با عملکرد دانه آفتابگردان محمد حسین شریعتمداری , غلامرضا زمانی , محمد حسن سیاری چکیده
جلد 9 شماره 2، سال 1390 ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) مرجان قائمی , علیرضا آستارایی , سید حسین ثنایی نژاد چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مریم جهانی کندری , زینت برومند رضازاده چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) مهدی پارسا , علی گنجعلی , الیاس رضائیان زاده , احمد نظامی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت حسین صداقت‌خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , حسن پُرسا , عبدالرضا باقری چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 مطالعه تأثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (Brassica napus L.) رقیه مومنی , نادعلی بابائیان جلودار , نادعلی باقری چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 تأثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی مؤثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه ای علی سلیمانی , مرتضی فیروزی , لیلا نارنجانی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک سید حسین ثنایی نژاد , علیرضا آستارایی , مرجان قائمی , پریسا میرحسینی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه‌های زراعی و علف‌های‌ هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای سپیده انورخواه , علیرضا كوچكی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی محمد بنایان اول , سعید خانی نژاد , صادق قربانی , ایمان حسام عارفی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 اثرات تداخلی علف‏های هرز همراه خربزه بر صفات کمی و کیفی آن در شرایط رقابت چند گونه‏ای با پوشش طبیعی سید حسین ترابی , محمد بازو بندی , جواد باغانی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه‌زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta) کلثوم کریمیان , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , محمدرضا توکلو چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، سرعت نمو و خصوصیات زراعی دو ژنوتیپ تریتیکاله فهیمه رضائی , مسعود قدسی , كیومرث كلارستاقی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 ارزیابی جوانه‌زنی و سبزشدن توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع‌آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشک ایرج طهماسبی , محمدحسن راشد محصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , اسکندر زند چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان فرشید قادری فر , عبدالقدیر قجری , حمیدرضا صادق نژاد , عبدالرضا قرنجیکی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 مطالعه اثر تراکم و زمان محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه‌دانه مریم موسی زاده , رضا برادران چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 برآورد رقابت چندگونه‌ای علف‌های‌هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک‌بوته ( ) و سطح برگ نسبی علف های هرز علی قنبری , مهدی افشاری , علی اصغر محمدآبادی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی احمد بالندری , پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی , محمد تقی عبادی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور مجید نصراله الحسینی , سعید خاوری خراسانی , آتنا رحمانی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) مصطفی حسینی , رضا قربانی , محمد بازوبندی , علیرضا باقری چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل عادل مدحج , یحیی امام , امیر آینه بند چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم خدیجه علیجانی , محمدجعفر بحرانی , سید عبدالرضا کاظمینی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف‌هرز چاودار و خردل وحشی بیژن سعادتیان , گودرز احمدوند , فاطمه سلیمانی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی) رضا صدرآبادی حقیقی , شهرام امیرمرادی , علیرضا میرشاهی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 اثرات تنش سرما در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum) سمیه ونایی , عادل سی و سه مرده , غلامرضا حیدری چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تأثیر قطع آبیاری بی بی الهه موسوی فر , محمد علی بهدانی , مجید جامی الاحمدی , محمد سعید حسینی بجد چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری سمیه فرودل , رضا صدرآبادی حقیقی , سید محسن نبوی كلات چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1390 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) و درصد رطوبت خاک در پاسخ به مدیریت بقایای گیاه و سطوح نیتروژن در شرایط دیم حسین صادقی , سید عبدالرضا کاظمینی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 Abstract Abstract Abیtract چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 abstract a abیtract چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 Abstract abstract abیtract چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 (Brassica napus) ارزیابی مدلهای تجربی و شاخصهای رقابت در تبهبندی ارقام کلزا علی رضا صفاهانی لنگرودی , روزبه فرهودی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا جعفر نباتی , محمد كافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای راضیه علیزاده , محمدرضا طارقیان , سهراب محمودی , رضا طباطبایی نیم آورد چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا جواد رضایی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica امیر احمدی آغ تپه , احمد قنبری , علیرضا سیروس مهر , براتعلی سیاه سر , محمدرضا اصغری پور چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم مریم تاتاری , ملک مسعود احمدی , رضا عباسی علی کمر چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان جواد حمزه ئی , حمید نجفی , مجید بابایی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) فهیمه مردانی , حمیدرضا بلوچی , علیرضا یدوی , امین صالحی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود زهرا سلیمانپور نقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط مختلف رطوبتی فرزاد مندنی , کیانوش خانی , سعید جلالی هنرمند , محسن سعیدی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و شاخص های فیزیولوژیکی رشد بادام‌زمینی تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی علی سپهری , حسن شهبازی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ محمدرضا شهسواری , طلعت یساری , امیرحسن امیدی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت بهاره پارسا مطلق , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , ذبیح اله اعظمی ساردویی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه نازنین صف آراء , محمد رضا مرادی تلاوت , سید عطاءاله سیادت , احمد کوچک زاده , سید هاشم موسوی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 اثر تاریخ، آرایش کاشت و سطوح نیتروژن بر ماده مؤثره برگ و گل، عملکرد و اجزای عملکرد دانه راش‌گندم (Fagopyroum esculentum Moench) محمدرضا سبحانی , امین فرنیا , داریوش مظاهری , مجید مجیدیان چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک محمود محمدی , همت اله پیردشتی , قاسم آقاجانی مازندرانی , سید یوسف موسوی طغانی چکیده
جلد10 شماره 1 سال 1391 اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط فاطمه حسن زاده اول , علیرضا كوچكی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) محبوبه زاهد , سراله گالشی , ناصر لطیفی , افشین سلطانی , مهدی كلاته , رقیه السادات حسینی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC 403 هاجر باوی , محمدرضا مرادی تلاوت , سید عطاء‌الله سیادت , احمد کوچک‌زاده چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرانک نوربخش , علیرضا نه بندانی چکیده
جلد 18 شماره 2 سال 1399 اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم فرزین پورامیر , بیژن یعقوبی , یاسر علی‌زاده چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 اثر تراکم کاشت، مقدار و تقسیط کود نیتروژن برخصوصیات کیفی و کارایی استفاده از نیتروژن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در رقابت با علف‌های‌هرز موسی فولادوند , علیرضا یدوی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.) نگار ظریف پور , محمد تقی ناصری پور یزدی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 اثر ترکیب‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) اسدالله خاکی نجف آبادی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max) اسماعیل یساری , ساعده مظفری , عینعلی شفیعی , امید قاسمی چپی , حسین جعفرزاده زغال چالی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.) سعید حکم علی پور , رئوف سیدشریفی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare) علیرضا باقری , محمد حسن راشد محصل , پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 16 شماره 2 سال 1397 اثر تنش خشکی بر خصوصیات فلورسانس کلروفیل و عملکرد علوفه دو رقم ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed and Punicum sp var. pishahang) کبری نجفی بابادی , پیمان حسیبی , حبیب اله روشنفکر , سعید برومند نسب چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , حمید رضا خزاعی , كامران داوری , محمد زارع مهرجردی چکیده
جلد 15 شماره 2 سال 1396 اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum aesativum L.) و چاودار (Secale cereale L.) در شرایط رقابت فرزانه گلستانی فر , سهراب محمودی , غلامرضا زمانی , محمدحسن سیاری زهان چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده نفیسه اسدی نسب , پیمان حسیبی , حبیب اله روشنفکر , موسی مسکر باشی چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 اثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد غلامرضا دره کی , غلامرضا زمانی , محمدحسن سیاری چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی چکیده
جلد 17 شماره 4 سال 1398 اثر تنش کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی از متابولیت‌های ثانویه، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ فاطمه محتشمی , محمود رضا تدین , پرتو روشندل چکیده
جلد 17 شماره 3 سال 1398 اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز فرشاد صالحی , افراسیاب راهنما قهفرخی , موسی مسکرباشی , خسرو مهدیخانلو چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.) ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح الله حسن بیگی , مریم جانعلی زاده قزوینی چکیده
جلد 15 شماره 3 سال 1396 اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا شیوا قلعه نویی , علیرضا کوچکی , محمدتقی ناصری پوریزدی , محسن جهان چکیده
جلد 16 شماره 4 سال 1397 اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند سمانه لاله , مجید جامی الاحمدی , سهیل پارسا چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus) فاطمه سلیمانی , گودرز احمدوند , بیژن سعادتیان چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) محبوبه سردار , محمدعلی بهدانی , سید وحید اسلامی , سهراب محمودی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , جواد شباهنگ چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی حمیدرضا سالمی , احمد سلیمانی پور , علیرضا توکلی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) پرویز رضوانی مقدم , محمدبهزاد امیری , حمیدرضا احیایی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی چکیده
جلد 16 شماره 1 سال 1397 اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم یحیی فیروزی شاهعلی بگلو , حسن فیضی , اصغر مهربان , مسعود علی پناه چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد آزاده واعظ , علی خورگامی , منوچهر سیاح فر چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1390 اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچههای گندم احسان صحرایی , سید وحید اسلامی , مجید جامی الاحمدی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس سیاهدانه L.) (Nigella sativa در شرایط تنش کم آبی اسماعیل رضائی چیانه , علیرضا پیرزاد چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج محمد مهدی نخجوانی مقدم , الهام فرهادی اسکویی , سید حسین صدرقاین , ابراهیم نجفی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی محمود حیدری , محمد رضا اصغری پور چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری سعید خانی نژاد , محمد کافی , جعفر نباتی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) عبداله ملافیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی چکیده
301 الی 400(از مجموع 949 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>